Kanun ve Yönetmelikler

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

4857 İş Kanunu,

 

NACE Kodları

Yönetmelikler

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenler Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşyerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

Asbestle Çalışanlarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı Ve Kurulları Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlığının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği

Asgari Ücret Yönetmeliği

Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim Ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakında Yönetmelik

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım

 

Yurtlarına Dair Yönetmelik

Geçici veya belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerinde Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve

 

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

İş Kolları Yönetmeliği

İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmelik

Kanserojen Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında

 

Yönetmelik

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddeler Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgii Yönetmelik

Makina Emniyeti Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Techizat Ve Koruyucu Sistemler İlgili Yönetmelik

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar

 

Hakkında Yönetmelik

Resmi Mühür Yönetmeliği

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara

 

Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve

 

Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Titreşim Yönetmeliği

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine

 

Dair Yönetmelik

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında

 

Yönetmelik

Yeraltı Ve Yüerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yıllık İzin Yönetmeliği

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilcek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri İle İlgili Tebliğ

İşveren Uygulama Tebliği

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ