HİZMETLERİMİZ

OSGB

Selçuklu OSGB, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı hizmetini; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetki belgesi ile tüm iş yerlerine verebilme yetkisi olan yasal bir kuruluştur.… İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış olan kanuna göre; 1 çalışanı bile olan ve sanayi sektöründen kabul edilsin ya da kabul edilmesin, sektör farketmeksizin her türlü iş yerine ‘iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı’ bulundurma şartı koyulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ise tüm sektörlerdeki iş yerlerine kanun kapsamında tanımlı olan ‘iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı’ kişisini temin eden kuruluşlardır. Selçuklu ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK MERKEZİ (Selçuklu OSGB) ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesini almış ve bu belge ile iş yerlerine İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI hizmeti verebilen Türkiye’de ki seçkin kuruluşlardan biridir. 26.06.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan en son düzenlemede Ortak Sağlık Güvenlik Birimi “OSGB; iş yerlerinde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ hizmetlerini vermek için oluşturulmuştur, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” ifadesi ile tanımlanmış, bu tanımlamanın yanı sıra OSGB’nin yetki alanı ve sorumlulukları da aynı kanunda kesin olarak belirlenmiştir. 26.6.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin tanımlanmış olan yetki ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir; - çalışan sayısı bir kişi bile olsa tüm iş yerlerinde İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. - İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması hizmeti hem bireysel anlaşmalar yolu ile hem de bu iş için tanımlanmış kurumlar tarafından (OSGB) hizmet alımı yolu ile yapılabilmektedir. - iş yerlerinde çalışacak İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı sayısı iş yerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uygun olarak görevlendirme yapılmaktadır. - İş yerlerinde iş veren belirli periyotlarda kendi çalışanlarına sağlık taraması yaptırmak zorundadır. - Aynı zamanda iş veren iş yeri içerisinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli olan RİSK DEĞERLENDİRMESİ’ni yapmak ya da yaptırmak zorundadır. - ve iş yerlerinde çalışanların maruz kalabileceği olası sağlık ve güvenlik riskleri tahmin edilerek önlem alınması ve çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulması bu kanun kapsamında zorunlu hale getirilmiştir. Selçuklu OSGB İLE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ 30.6.2012 tarihli kanunda 1.1.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında Selçuklu Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi (Selçuklu OSGB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetki belgesi ile iş yerlerine İŞ YERİ HEKİMLİĞİ hizmeti verebilmektedir. Selçuklu OSGB İLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ 30.6.2012 tarihli kanunda 1.1.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında tüm iş yerlerinde işverenlerin bir ya da birden fazla mühendis ya da teknik eleman görevlendirmesi zorunlu kılınmıştır. Selçuklu Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde aldığı yetki belgesi ile iş yerlerinde bir ya da birden fazla mühendis ya da teknik eleman çalıştırabilmektedir. Selçuklu ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK MERKEZİ (Selçuklu OSGB) çeşitli işletmelerin ihtiyaç duyduğu A - B ve C grubu  İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından kendisine verilen ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesi ile verebilmektedir.

Devamı
Mevzuatın Gereği Olan Uzmanlık Hizmetleri

331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ na göre, çalışan sayısına bakılmaksızın ÇOK TEHLİKELİ ve TEHLİKELİ sınıftaki işyerleri yanında, çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmelerin iş güvenliği uzmanlığı hizmetini düzenli bir biçimde alması gerekmektedir. Bünyemizde bulunan A, B ve C sınıfı, tecrübeli ve dinamik iş güvenliği uzmanlarımız, mevzuatımızın emrettiği görevlerin tamamını, yüksek iş disiplini anlayışı ile yerine getirmektedir. Mevzuat gereği rutin hizmet alması gereken işletmelerde iş güvenliği uzmanlarımız; -    İşverenlere veya işveren vekillerine rehberlik yapma, -    İşletmenin risk analizi / değerlendirmesinin hazırlanması, yenilenmesi ve revizyonu, -    İşletmenin acil durum planının hazırlanması, yenilenmesi ve revizyonu, -    Saha incelemeleri, -    Eksikliklerin /uygunsuzlukların tespit edilerek işletmenin tüm özelliklerini dikkate alınarak çözüm yolları önerme, -    Mevzuat tarafından emredilen eğitimlerin verilmesi ve sertifikasyonu, -    İşletmede yapılan işlere özgü tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları eğitiminin verilmesi ve sertifikasyonu, -    İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul üyelerinin eğitimini verme, kurul toplantılarına katılım ve toplantı tutanaklarının düzenlenmesi, -    İşletmede kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi, -    Ortam ölçümleri ihtiyacının belirlenmesi, hizmet tedarikçisinin akreditasyonunun incelenmesi, ölçümlere refakat ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, -    Yıllık periyodik kontrolü yapılması gereken makine / ekipman / tesisatın belirlenmesi, kontrol periyotlarının takibi, periyodik kontrol raporlarının incelenmesi, -    Yıllık faaliyet planı ve yıllık eğitim planı hazırlanarak işveren onayına sunulması, -    Yıllık değerlendirme raporu hazırlama, -    Çalışan temsilcisi seçimi ve eğitimi, -    Çalışma ve kullanım talimatı hazırlama, -    Şirket İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hazırlanması, -    Gürültü eylem planı hazırlanması, -    Çalışma izinlerinin oluşturulması, -    İş sağlığı ve güvenliği sisteminde görevli diğer taraflarla koordineli çalışma, -    İşyerinin kalite standartlarına uygun çalışma yürütme, -    Tespit ve önerilerin, işveren veya işveren vekiline yazılı olarak bildirimi,  -    Alt işveren (taşeron) faaliyetlerinin takip edilmesi, -    Geçici yüklenici faaliyetlerinin takip edilmesi, -    Mevzuat takibi, -    Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması, -    İş kazalarının ve meslek hastalıklarının takibi, kök neden analizinin yapılması, tekrarlamasını engellemeye yönelik önerilerde bulunma ve iş kazası / meslek hastalığı sonrasında işbaşı eğitiminin verilmesi,  -    Ramak kala olay bildirim sisteminin kurulması, yapılan bildirimlerin incelenmesi, kök neden analizi yapılması ve kaza haline dönüşmemesi için önlem planlayarak önerme, -    İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme adına yapılan işlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi vb. görevleri, standart olarak yerine getirmektedir. Farklı sektörlerdeki tecrübelerimiz ışığında, işletmenize en uygun öneriyi oluşturabiliyor, şirket dışından hizmet alınması gereken durumlarda uygun tedarikçiler ile buluşmanızı sağlıyoruz. Eksiklik / uygunsuzluk giderme amacıyla önerilerin oluşturulmasında işletmenizin ekonomik durumu, teknolojik altyapısı ve idari yapısı mutlaka göz önünde bulunduruyor, sorunların öncelikle işletme içi yetenekler ile çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Özel durumlarda, soruna en doğru çözümü bulabilmek için ekip olarak durumu inceliyor ve öneride bulunuyoruz. İşletme körlüğünün sadece işletmede sürekli çalışanlarda yaşanmadığının, nadir de olsa iş güvenliği uzmanları arasında da görülebildiğinin farkındayız. Böyle bir körlükle herhangi bir uygunsuzluğu atlamamız durumunda ya çalışanın, ya işverenin ya da her ikisinin bir bedel ödemek zorunda kalacaklarının da farkındayız. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için, işletmede görevlendirdiğimiz uzmanımızın sınıfına bakmaksızın, tecrübeli A sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla işletmenizi ve yürüttüğümüz faaliyetleri, yerinde gözden geçiriyoruz. Kullandığımız özel yazılım ile işletmenize ait tüm gereklilikleri dijital platformda tutuyor, bilgisayar, hatta cep telefonlarımızla anında bu verilere ulaşarak güncelleyebiliyoruz.  Bünyemizde çalışan tüm iş güvenliği uzmanlarımızın çalışmalarını dijital platform üzerinden takip edip gerektiğinde müdahale edebiliyoruz. Tüm maliyetine rağmen, işletmemizde bulunan tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini ayrı ayrı mobil hare getirmiş durumdayız. Bu sayede hem rutin işletme ziyaretlerimizi düzenli şekilde yapabiliyor hem de ihtiyaç duyduğunuz anda hızlı reaksiyon verebiliyor, hizmetlerimize dinamizm katabiliyoruz. Çok önemli bir hizmetin tedarikçisi olduğumuzun farkındayız ve bu nedenle her kademedeki çalışanlarımıza ve yöneticilerimize, her an ulaşılabilmeniz için telefonlarımız kesinlikle kapatmıyoruz.

Devamı
Acil Durum Planı Hazırlanması

Acil durum planı, işletmelerin karşılaşabilecekleri acil durumlar ile doğru ve etkin şekilde başa çıkabilmeleri için hazırlanması gereken bir plandır. Doğru şekilde hazırlanmış bir acil durum planı, işletmelerde çalışanların yaşamlarını ve sağlıklarını etkin şekilde koruma yanında oluşabilecek maddi zararların minimize edilmesinde pozitif sonuç vermektedir. Acil durum planı, işletmeye özel olmalıdır. Bütün işletmelerde standart bir plan uygulamak hatalı sonuç vermektedir. Her işletmenin acil durum kaynağı ve bu acil durum gerçekleştiğinde vermesi gereken tepki birbirinden farklıdır. Planlar özellikle risk analiz / değerlendirmesi ile koordineli hazırlanmalı veya revize edilmelidir. İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681) gereği tüm işletmelerde, işletmeye özel acil durum planı olmalıdır. Mevzuat gereği olarak işletmelerde yapılan acil durum planı; - Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç iki yılda bir - Tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç dört yılda bir - Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç altı yılda bir yenilenmesi gerekmektedir Acil durum planının önemli bir parçası da Acil Durum Ekipleridir. Bu ekipler, acil bir durum oluştuğunda, olay yerine çağırılan itfaiye, ambulans ve polis gibi profesyoneller gelinceye kadar geçecek sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmek ve olayın sınırlı kalmasını sağlamaktan sorumludur. Mevzuatımıza göre acil durum ekipleri en az aşağıdaki gibi oluşturulmalıdır; Arama, kurtarma ve tahliye ekibi, Yangınla mücadele ekibi, İlkyardım ekibi. İşletmeler ihtiyaçlarına göre farklı görevleri olan ek ekipler oluşturabilir, ancak azaltamazlar. Bu ekipler, kendilerini yönlendirecek bir “acil durum ekipler lideri” ne bağlı olarak çalışırlar. Mevzuatımıza göre ekiplerde görevlendirilecek personel sayıları aşağıdaki gibi olmalıdır; EKİPLER İŞYERİ TEHLİKE SINIFI ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ AZ TEHLİKELİ * ARAMA, KURTARMA VE TAHLİYE TAKİBİ HER 30 ÇALIŞAN İÇİN 1 HER 40 ÇALIŞAN İÇİN 1 HER 50 ÇALIŞAN İÇİN 1 YANGINLA MÜCADELE EKİBİ HER 30 ÇALIŞAN İÇİN 1 HER 40 ÇALIŞAN İÇİN 1 HER 50 ÇALIŞAN İÇİN 1 İLK YARDIM EKİBİ HER 10 ÇALIŞAN İÇİN 1 HER 10 ÇALIŞAN İÇİN 1 HER 20 ÇALIŞAN İÇİN 1 *ÇALIŞAN SAYISI 10' DAN AZ OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİNDE, TÜM GÖREVLER İÇİN BİR PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ YETERLİDİR. İşletmelerde yaşanan personel değişiklikleri nedeniyle ekiplerde görevli personellerin bilgileri sürekli güncel tutulmalıdır. Görevli personelin listesi, olası bir acil durumda aranacak işletme içi ve dışı noktaları, iletişim bilgileri ile birlikte duyurulmalıdır. Acil durum ekiplerini oluşturan personelin, yapacakları göreve uygun eğitimleri almaları sağlanmalıdır. Yangın söndürme ile ilgili eğitime, konunun önemi nedeniyle, görevli olsun veya olmasın tüm personelin katılması sağlanmalıdır. Ekiplerde personelin seçiminde öncelikle gönüllük ilkesi uygulanmalıdır. Olaylar karşısında soğukkanlı davranamayacak personelin zorla görevlendirilmesi faydadan çok zarar getirir. Acil durum planının hazırlanmasında engelli personeller özellikle gözetilmelidir. Acil durum planı ve acil durum tahliye krokileri personelin bulunduğu hemen tüm alanlarda duyurulmalıdır. Mevzuata göre acil durum planının etkinliğinin, her yıl yapılacak senaryolu tatbikat ile sınanması gerekmektedir. Bu tatbikatlar dikkatle izlenmeli, kayıt altına alınmalı ve oluşan aksaklıklar hızla giderilmelidir. İşyerinde, acil durum ekipleri tarafından kullanılacak özel ekipmanların eksiksiz şekilde bulundurulması ve rutin olarak işlerliğinin kontrol edilmesi, varsa eksiklerinin tamamlanması da yasal zorunluluktur. Özellikle kimyasal maddelerin üretildiği veya üretim süreçlerinde kullanıldığı işletmelerde, kimyasal maddelerin dökülmesi / sızması ve çevrenin bunlardan korunmasına yönelik özel tedbirler planlanmalıdır. Bu kapsamda işletmelerde kimyasalların yayılımını sınırlayan ve temizlenmesini sağlayan, özelleşmiş acil durum ekipmanlarına yer verilmelidir. Seveso kapsamında bulunan büyük endüstriyel tesislere özel, geniş çaplı acil durum planlarının hazırlanması, eğitimlerinin verilmesi ve tatbikatlarının yapılması gerekir. Apak Osgb, tecrübeli ve dinamik profesyonelleriyle; - İşletmenize özel acil durum kaynaklarının doğru tespit edilmesinde, - Acil durumlara en uygun tepkilerin geliştirilmesinde, - Acil durum ekiplerinin doğru şekilde oluşturulmasında, - Tahliye krokilerinin hazırlanmasında, - Acil durum toplanma merkezlerinin doğru seçiminde, - Acil durum işaretlemeleri ihtiyacının belirlenmesi ve uygulamasında, - Acil durum ekiplerinin eğitimlerinde, - Senaryolu yıllık tatbikatlar ile teorik eğitimin pratiğe aktarılmasında, - İlk defa yapılacak acil durum planının hazırlanmasında, - Geçerlilik süresi dolan acil durum planının yenilenmesinde, - Yeni ortaya çıkan tehlikeler nedeniyle mevcut planın revizyonunda, üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Devamı
Koruyucu Hekimlik

Çalışanların meslek hastalıkları ve işgücü kaybına neden olabilecek, işletme içi salgın hastalıklardan korunması için en önemli uygulama koruyucu hekimliktir. Selçuklu Osgb bünyesinde çalışan tüm hekimlerimiz, işyerlerine öncelikli olarak koruyucu hekimlik hizmeti vermektedir.  Bu kapsamda tüm hekimlerimiz, görevli oldukları işyerlerinde yapılan çalışmaları izlemekte ve çalışma alanını sağlık yönünden değerlendirmektedir. Çalışan sağlığını olumsuz etkileyebileceği düşünülen konularda işveren, işveren vekili ve/veya çalışanlara önerilerde bulunmaktadır. Çalışanların sağlık değerlendirmeleri sırasında karşılaşılan şüpheli durumlarda, ilgili kliniklerden görüş istenebilmektedir. Süreç içinde sağlık koşullarında olumsuz yönde değişim eğilimi olan çalışanların sağlıklarını korumak ve meslek hastalığına dönüşümü engellemek için çalışma ortamı ve/veya iş değişikliği önerileri işverene veya vekiline iletilmektedir. Koruyucu hekimliğin önemli bir uygulaması olan bağışıklama uygulamaları, sektörün veya işletmenin koşullarına göre şekillendirilip işverenlere önerilmektedir. Kabul edilmesi durumunda bağışıklama işlemleri bizzat hekimlerimiz tarafından yapılmakta ve aşı kartı düzenlenmektedir.

Devamı
İşyeri Hekimliği

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ na göre, çalışan sayısına bakılmaksızın ÇOK TEHLİKELİ ve TEHLİKELİ sınıftaki işyerleri yanında, çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmelerin İŞYERİ HEKİMLİĞİ hizmetini düzenli bir biçimde alması gerekmektedir. Tamamı deneyimli işyeri hekimlerimizle iş sağlığına yönelik hizmetleri eksiksiz verebiliyoruz; -    İşe giriş muayenesi ve raporlaması, -    Periyodik sağlık muayenesi ve raporlaması, -    Koruyucu sağlık hizmetleri, -    İşletmenin risk analizi / değerlendirmesinin hazırlanması, yenilenmesi ve revizyonu, -    Çalışanların sağlık durumları ile yaptıkları işin uyumluluğun takip edilmesi, -    Engelli çalıştırma zorunluluğu olan işletmelerde, işe alınacak engelli personel ile işin uyumunun değerlendirilmesi, -    İşyeri ziyaretleri esnasında poliklinik hizmeti ve E-REÇETE düzenleme, -    Saha ziyaretleri ve saha koşullarının iş sağlığı açısından değerlendirilmesi, -    Saha ziyaretleri sırasında çalışma koşullarının iş sağlığı açısından değerlendirilmesi, -    Ortam ölçümleri ihtiyacının belirlenmesi ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, -    Bağışıklama (aşılama) hizmetleri, -    Hijyen değerlendirmeleri ve raporlaması, -    İş sağlığına yönelik eğitimler, -    İşverenlere, iş sağlığını geliştirmeye yönelik rehberlik, -    Kapsam içinde bulunması durumunda iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantılarına katılım. Gerek işe giriş gerekse de periyodik sağlık muayenelerinde, yapılacak işe uygun tahlil ve tetkikleri detaylı şekilde inceleyip fizik muayenesini yaptıktan sonra işe uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır. Tahlil ve tetkikler için anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarımızın verdiği hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Bu kuruluşların çalışma şekilleri ve sonuçlarının doğruluğu / tutarlılığı, sizin adınıza sürekli kontrol edilmektedir. Gezici sağlık aracımız ile tahlil ve tetkik hizmetlerini ayağınıza kadar getiriyoruz. Bu hizmet kapsamında kullanılan ekipmanların tamamının kalibrasyonlarını düzenli olarak yapıyor ve sonuçların tutarlılığını sürekli değerlendiriyoruz. Anlaşmalı özel sağlık kuruluşumuz olan Özel Ata Sağlık Hastanesi'nden alınacak tüm sağlık hizmetlerinde, işveren, beyaz yaka veya mavi yaka farkı gözetmeksizin %30'a varan indirimlerden faydalanılmasını sağlıyoruz.

Devamı
Laboratuvar Hizmetleri

Selçuklu OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermek üzere yetkilendirilmiş özel bir kuruluştur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği çalışanların sağlığının yapacakları işe uygunluğunun değerlendirilmesi için gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasında çözüm ortaklarımız aracılığı ile laboratuvar hizmetlerini veriyoruz.  Tamamı son teknoloji ekipmanlar ile donatılmış laboratuvarlar sayesinde, işe giriş veya periyodik sağlık muayenelerinde, işyeri hekimlerimiz tarafından talep edilen tüm değerleri ölçümleyebiliyoruz. Laboratuvar hizmetlerinin doğruluğunu ve kullanılan ekipmanların kalibrasyonunu sizler için sürekli takip ediyoruz.

Devamı
Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Risk Analizi / Değerlendirmesi, işletmelerin barındırdığı, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikeleri tespit etmek, oluşabilecek riskleri ve bunların olası sonuçlarını tahmin ederek gerçekleşmemesi için önlem planlamaktır. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme adına atacağı en önemli adımdır. Analiz/ değerlendirme sonunda işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği programları (öncelikleri) somut olarak ortaya çıkmaktadır. Risk analizi / değerlendirmesi, işletmeye özel iş sağlığı ve güvenliği rehberidir. Yapıldığı gün itibariyle eksiklikler ve uygunsuzlukları ortaya koymasının yanında, doğru ve uygun olan konuları da ortaya koymalıdır. Eksikliklerin ve uygunsuzlukların giderilmesi için uygun önerileri içermelidir. O an için uygun ve doğru olan konularda ileride yaşanabilecek olumsuzluklar durumunda da nelerin yapılması gerektiğini açıkça anlatabilmelidir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.12.2012 / 28512) gereği, her işletmenin, tehlike sınıfı ve çalışan sayısından bağımsız olarak risk analizi / değerlendirmesi yapılmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda belediyelerden alınacak işyeri ruhsatı başvurularında istenen belgelerden birisidir. Bu belge ibraz edilemediğinde ruhsat işlemi tamamlanamamaktadır. Mevzuat gereği olarak işletmelerde yapılan risk analizi / değerlendirmesi; • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç iki yılda bir - Tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç dört yılda bir • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç altı yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Yine aynı mevzuat gereği, • İşyerinin başka bir yere taşınması, - İşyeri içindeki bölümlerde değişiklik yapılması, - Ürün ve/veya hizmet imalat yönteminde, makinelerinde ve ekipmanlarında değişiklik olması durumunda, - İş kazası ve meslek hastalığı sonrasında, - Ramak kala olaylar sonrasında, - Çalışma ortamı ölçümleri sonuçları ve/veya bu ölçümlerin referans değerlerine ait mevzuatta değişiklik olması durumunda, • İşyeri dışından gelebilecek yeni tehlikelerin ortaya çıkması durumunda yukarıda belirtilen süreler beklenmeden yenilenmelidir.   Risk Analizi / Değerlendirmesi, detaylı ve ekip olarak yapılması gereken bir işlemdir. Analiz / değerlendirme ekibi; • İş güvenliği uzmanı - İşyeri hekimi - İşveren veya vekili - Çalışan temsilcisi - İşyeri destek elemanları - İşyerini ve süreçleri iyi bilen çalışanlardan oluşmalıdır.   Ekipte işyerini temsil edenlerin bulunması, proseslerin doğru anlaşılması ve yorumlanması yanında daha önce yaşanan tehlikelerin de öğrenilmesi açısından önemlidir. Ekip ile birlikte yapılan incelemelerin yanında işletmeye ait önceki iş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları, ramak kala olaylara ait kayıtlar, önceden yapılan teftişlere ait sonuçlar, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm sonuçları, varsa önceki risk analizleri, acil durum planları ve sektörel kayıtların incelenmesi gerekir. Risk analizi (risk değerlendirmesi) işlemine başlamadan önce analizi / değerlendirmeyi yapacak ekibin, konu hakkında eğitilmesi gerekmektedir.   Risk analizinde/ değerlendirmesinde en önemli aşamalardan birisi de analiz / yöntem seçimidir. Seçilecek yöntemin işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre uygun, uluslararası geçerliliğe sahip olması gerekir.   Selçuklu Osgb profesyonelleri, farklı sektörlerdeki tecrübeleri ve sektörel gelişimleri yakından takip edebilmeleri sayesinde işletmeniz için en uygun yöntemin seçimini kolaylıkla yapabilmektedir.   Risk analizi / değerlendirmesi yaparken olası tehlikeleri bulmak, bu tehlikelerin oluşturduğu risklerin neler olabileceğini öngörmek, tehlikelerin oluşma ihtimalini, tehlikeye maruz kalma sıklığını, riskin gerçekleşmesi durumunda yaratacağı şiddeti hesaplamak ve sayısal sonuçlar haline dönüştürmek gerekmektedir. Sonrasında risklerin oluşumunu engellemek için alınması gereken önlemlerin neler olduğuna, bu önlemlerin kimler tarafından uygulanacağına (sorumlusu) ve ne zaman uygulanacağına (termin) karar vermek gerekir.   Selçuklu Osgb profesyonelleri, işletmenizdeki riskleri kantitatif (nicel / ölçülebilir sayısal) olarak ölçümleyebilmektedir.   Kalitatif risk analizi / değerlendirmesi sonrasında, her risk için bir “risk skoru” ortaya çıkmaktadır. Bu skor aslında riskin önem derecesini / kabul edilebilirliğini belirlemektedir. Tüm riskleri, risk skorları referans alınarak büyükten küçüğe ( kabul edilemez seviyeden kabul edilebilir seviyeye) doğru sıralanır. Sıralama sonrasında oluşan tablo işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği programını oluşturmaktadır.   Selçuklu Osgb, tecrübeli ve dinamik profesyonelleriyle; • İlk defa yapılacak risk analizi / değerlendirmesi yapımı, - Geçerlilik süresi gereği risk analizi / değerlendirmesi yenilemelerinde, - Risk analizi / değerlendirmesi revizyonu, - Belediyelere ruhsat başvuruları için risk analizi / değerlendirmesi yapılması, • Risk analiz / değerlendirme ekibi eğitimlerinde sizlerin yanındadır.   • Uluslararası kabul görmüş Fine Kinney, L Matrix, Hazop, Hata Ağacı (FTA) / Olay Ağacı (ETA), Checklist vb. yöntemlerin etkin kullanımında tecrübeli…   - İyileştirme önerilerinde işletmenizin koşullarını dikkate alan ve işletme içi yetenekleri kullanmaya öncelik veren…   • Mevzuat ve teknik değişimleri sürekli takip ederek hızla çalışmalarına yansıtan yapı…

Devamı
Portör Muayeneleri

İş Sağlığı ve Güvenliği sahasında işinin tüm gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Selçuklu OSGB, İş Sağlığı başlığı altında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile Koruyucu Hekimlik, Portör Muayeneleri, Laboratuvar Hizmetleri ve İş Yeri Hekimliği hizmetlerini vermekte, bu hizmetlerin yanı sıra gerekli kimi tetkikleri de yerine getirmektedir. Portör muayenesi, gıda imalatı yapan işletmelerdeki imalat personeli için kritik öneme sahiptir. Gıda sektörü dışında faaliyet gösteren işletmeler içinde çalışan, kendi mutfağında yemek hazırlayan veya yemek fabrikalarından gelen yemeklerin dağıtımından sorumlu personeller yanında ikram servis görevlilerin de portör muayenesinden geçmeleri, işyeri kaynaklı hastalık yayılımlarının önlenmesi açısından önemlidir. Belirtilen işlerde çalışan personelin hekim muayenesinden önce; -    BURUN KÜLTÜRÜ (Staphyloccoccus aureus yönünden inceleme) -    BOĞAZ KÜLTÜRÜ (Beta hemolitik Streptoccoccus yönünden inceleme) -    GAİTA KÜLTÜRÜ (Salmonella ve dizanteri bakterileri yönünden inceleme) -    GAİTA MİKROSKOPİSİ (Parazit yönünden inceleme) -    AKCİĞER GRAFİSİ  (Tüberküloz ve diğer bulaşıcı akciğer rahatsızlıkları yönünden inceleme) yaptırmaları gerekmektedir. Selçuklu Osgb, bu tahlil ve tetkikler için laboratuvar hizmeti vermesi yanında, çalışanların son muayenelerinin yapılarak raporlanması konusunda da işletmelerin yanındadır.

Devamı
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre depresyon iş gücü kaybına yol açan sağlık sorunları arasında 1. sırada yer almaktadır. Kendisini psikolojik olarak iyi hissetmeyen çalışanın işe gelmesi sonucu yaşanan verim kaybı, işe hiç gelmemeye göre 7 kat daha fazladır. Kurumsal psikolojik danışmanlık, kurumlarda çalışan personelin motivasyonunu ve performansını etkileyen iş ve iş dışındaki sorunlarını paylaşabileceği bir modeldir.Bu sistemle personel kendini değerli hisseder ve kuruma aidiyeti artar.Öte yandan, zihnini kurcalayan sorunları güvenli bir ortamda paylaşma imkanı bulur ve iş verimi artar. Kurumsal psikolojik danışmanlık sisteminde klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip bir psikolog, kurumla yapılan anlaşma çerçevesinde belirli gün ve saatlerde iş yerinde hazır bulunur.Önceden belirlenen bir randevu sistemiyle yarım saatlik aralıklarla personel görüşmeye alınır.Görüşme kayıtları - görüşme içeriği etik olarak gizli kalmak kaydıyla - her ayın sonunda raporlanır ve kuruma sunulur. Sizde çalışanlarınızın fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlıklarıyla da ilgileniyorsanız, gelin kurumsal psikolojik danışmanlık hizmetimizden faydalanın.Hem çalışanlarınızın kendilerini daha değerli hissetmesini sağlayın hem de aidiyet duygularını pekiştirerek iş ortamını iyileştirin, verimliliği arttırın.

Devamı
Sağlık Personeli Hizmetleri

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713) gereği çok tehlikeli sınıfta yer alan, çalışan sayısı on ve üzerinde olan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu personel hemşire, acil tıp teknisyeni veya paramedik gibi mesleğe sahip olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikasyonunu tamamlayıp “diğer sağlık personeli” unvanı almış personeller arasından seçilmektedir. İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğe göre alınması gereken hizmet süreleri;   TEHLİKE SINIFI  PERSONEL SAYISI ÇALIŞAN PERSONEL BAŞINA AYDA ALINMASI GEREKEN HİZMET Çok Tehlikeli Sınıf 10- 49 10 dk Çok Tehlikeli Sınıf 50-249 15 dk Çok Tehlikeli Sınıf 250 ve üzeri  20 dk     Diğer sağlık personeli, işyerinde görevli işyeri hekimi ile koordineli bir şekilde çalışmak ve işyeri hekiminin olmadığı zamanlarda çalışanların sağlık gözetimine katkıda bulunmaktadır. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve personel sayısı nedeniyle tam zamanlı işyeri hekimi çalıştırılan işletmelerde, diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu yoktur. Selçuklu Osgb, zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın, diğer sağlık personeli ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırdır.

Devamı
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitim, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında en önemli araçtır. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 ) gereği çalışanlarımıza, çalıştıkları işletmelerin tehlike sınıflarına göre farklı sürelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini gerekmektedir. Tehlike sınıflarına göre çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerin süreleri ve sıklıkları aşağıdaki gibidir;   TEHLİKE SINIFI ÇALIŞANLARA VERİLECEK YILLIK EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİMİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ÇOK TEHLİKELİ 16 SAAT 1 YIL TEHLİKELİ 12 SAAT 2 YIL AZ TEHLİKELİ 8 SAAT 3 YIL   Mevzuatımız çalışanlara verilecek “temel eğitim” konularını da net olarak ortaya koymuştur. Bu kapsamda verdiğimiz temel eğitim konuları aşağıdadır; EĞİTİM KONULARI 1. Genel konular     a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,     b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,     c) İşyeri temizliği ve düzeni,     d) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları     a) Meslek hastalıklarının sebepleri,     b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,     c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,     d) İlkyardım 3. Teknik konular     a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,     b) Elle kaldırma ve taşıma,      c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,     d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,     e) Ekranlı araçlarla çalışma,     f) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,     g)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,      h) Güvenlik ve sağlık işaretleri,     i) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,     j) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,     k) Tahliye ve kurtarma Bünyemizde bulunan A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerimizle, mevzuatın emrettiği eğitimleri eksiksiz veriyor ve her katılımcı için katılım belgesi düzenliyoruz. Eğitimlerin verilmesi sırasında çalışanlarımızın gündelik hayatlarında karşılaştıkları, doğrudan yaptıkları iş ile örneklemeler yaparak konuların akılda kalıcı olması için gayret sarf ediyoruz. Eğitimlerimizin yeterliliğini, eğitim sonrasında yaptığımız sınavla değerlendiriyor, yeterli olmadığını düşündüğümüz personelinizin yeniden eğitimini sağlıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin kalitesi ve eğiticilerimizin anlatım şekillerinin katılımcılar tarafından değerlendirilmesini sağlıyor, çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin yapılmasında kullanıyoruz. İş kazası veya meslek hastalığı sonrası işbaşı yapan personelinize, mevzuatın belirlediği, güvenli çalışama ve kazadan korunma konulu eğitimi, eğitimi verdiğimiz personelin yaşadıklarıyla örtüştürüp veriyoruz. 6 ay ve daha uzun süreyle, çeşitli nedenlerle işinden uzak kalan çalışanların temel eğitimlerini, işbaşı yapmadan önce yeniliyoruz. İşyerinde, bulunması durumunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu üyelerinin eğitimini veriyor, üye değişimi veya mevzuat değişimi durumlarında eğitimi tekrarlıyoruz. İşletmenin ihtiyaç duyması durumunda, temel eğitim içinde yer alan konuları daha da detaylandırıp ayrı birer eğitim halinde çalışanlarımıza verebiliyoruz.

Devamı
Ergonomi Eğitimi

Ergonomi yaşanılan ve/veya çalışılan çevrenin insan ile uyumlu hale gelmesi için yapılan çalışmaların bir bütünüdür.Çalışma hayatında ergonominin önemsenmemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sorunları ortaya çıkarmaktadır.Ergonominin ihmal edildiği durumlarda, başta kas-iskelet sistemi olmak üzere pek çok sistem veya organ olumsuz etkilenmektedir.  Ergonomiye özen gösterilmeden yapılan çalışmaların çalışanlar açısından en önemli sonucu doğal olarak sağlığın yitirilmesidir. Yaşam kalitesinin son derece olumsuz etkilenmesi yanında orta ve uzun vadede iş görme yeteneğinin kalıcı şekilde yitirilmesine de neden olmaktadır.İşveren açısından bakıldığında ise, çalışanın sıklıkla teşhis/tedaviye ihtiyaç duymasına bağlı üretim kayıpları, verim düşüklüğü ve ilerleyen dönemlerde meslek hastalığı haline dönüşen rahatsızlıkların getirdiği yasal sorumluluklar en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.Dolayısıyla ergonomik çalışma adına atılan her olumlu adımla, taraflar bir şekilde olumlu etkilenmektedir. İşverenler için daha ergonomik çalışma ortamı ve şekli için yapılan yatırımların, hem üretim ve işletmeyi, hem de çalışanı koruma adına son derece olumlu sonuçları bulunmakta, çok kısa sürede yapılan yatırımı amorti etmektedir.Ergonomi için yapılan yatırımların en önemli parçalarından birisi ise eğitimdir.Selçuklu Osgb, tecrübeli personeli ile işletmenizde ihtiyaç duyulan ergonomi eğitimi ihtiyacını karşılayabilmektedir.  Standart sayılan ergonomi doğrularının yanında, işletmenizde önceden yapılacak gözlemlerle, işletmenize özel ergonomik çalışma prensipleri de eğitimin bir parçası olarak verilmektedir. Bu gözlem sonuçları, eğitim içeriğinin şekillendirilmesi yanında, işyerinde daha ergonomik şartların oluşturulması için işverenlerimize yapacağımız öneriler açısından da etkin olarak kullanılmaktadır.Ofis ortamları da dahil, her türlü işletme tipi için ön inceleme yapma, gerekli eğitimi şekillendirme / verme ve önerilerde bulunma konusunda Selçuklu Osgb yanınızdadır.

Devamı
İlk Yardım Eğitimi

İşletmelerde çalışan tüm personelin bilmesi gereken temel ilk yardım, işyerinde görevli hekimlerimiz tarafından verilmektedir. Eğitimlerin verilmesi sırasında çalışanlarımızın gündelik hayatlarında karşılaştıkları ve temel ilkyardım bilgileri ile çözülebilecek olgulardan örneklemeler yaparak konuların akılda kalıcı olması için gayret sarf ediyoruz. Eğitimlerimizin yeterliliğini, eğitim sonrasında yaptığımız sınavla değerlendiriyor, yeterli olmadığını düşündüğümüz personelinizin yeniden eğitimini sağlıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin kalitesi ve eğiticilerimizin anlatım şekillerinin katılımcılar tarafından değerlendirilmesini sağlıyor, çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin yapılmasında kullanıyoruz. İlkyardımcı personel eğitimleri ise, İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29 Temmuz 2015/29429) gereği TC. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilmelidir. Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olmaya hak kazanan personele, 3 yıl geçerli olan İlkyardımcı sertifikası verilmektedir. Her 3 yılda bir sertifikasyonun yenilenmesi gerekmektedir. Selçuklu Osgb, ilkyardımcı personelinizin eğitiminde, uygun çözüm ortaklarıyla bir araya gelmeniz konusunda üzerine düşeni yapacaktır.

Devamı
İşyerine Yönelik Eğitimler

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 ) gereği, temel eğitim yanında, sektörel, yapılan iş veya çalışılan departman ile ilgili eğitimlerin verilmesini de gerekir. Tüm çalışanlar tarafından bilinmesi gereken konular yanında, çalışanın, doğrudan yapacağı iş ve çalışacağı yer ile ilgili tehlikeleri ve bu tehlikelerden nasıl korunacağını bilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması adına son derece önemli. Bu eğitim, işletmenizde yapılacak detaylı inceleme ve gözlemler sonrasında, işletmenize özel olarak hazırlanır ve çalışanlarınıza verilir. Nispeten küçük işletmelerde çalışma bölümleri, hatta yapılan işler net olarak ayrılamadığı için, hazırlanan eğitime tüm personelin katılması faydalıdır.  Yapılan iş ve çalışma bölümlerinin somut olarak ayrılabildiği işletmelerde ise her bölüm ve iş için ayrı eğitim hazırlanmakta, o bölümde çalışan personele ilgili eğitim verilmektedir. İş ile ilgili tehlikeler ve korunma yolları eğitimi olarak adlandırdığımız bu eğitim, işletmenizde çalışmaya henüz başlamış personelinizin işbaşı (oryantasyon) eğitiminin de önemli bir parçası olarak değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.  Mevzuatımız, iş ve/veya bölüm değişikliklerinde, ilgili personele, yeni işi veya çalışma bölümünün tehlikelerini ve bu tehlikelerden korunma yollarının anlatılmasını istemektedir. Bölümler / işler için hazırladığımız bu kritik eğitimler sayesinde, değişiklik sonrası eğitimler kolayca yapılabilmektedir. Bu eğitimlerde anlatılan konular, doğrudan çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini etkilediği için çalışanlar tarafından çok daha dikkatle dinlenilmekte ve sonrasında uygulanmaktadır. İş sağlığını ilgilendiren eğitimlerde de benzeri yapılanmamız bulunmaktadır. İhtiyaç durumunda alerji, sigaranın zararları, hatalı ilaç kullanımı vb. konularda eğitimler düzenlenebilmekte ve çalışanlarımızın, hedef konuda bilinçlenmesi sağlanmaktadır.

Devamı
Acil Durum Eğitimleri

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681) gereği, her işletmede bulunması gereken acil durum ekiplerinde görev yapan personellerin, aldıkları görevle ilgili, görevi olmayan personelin ise genel acil durum eğitimi alması gerekmektedir. Acil durum ekiplerinde görevi olmayan personelin aşağıdaki konularda eğitilmesi, işletmelerin acil durumlarda verdiği tepkiyi belirgin şekilde iyileştirmektedir; -    Deprem sırasında yapılması gerekenler, -    Yangın ve yangın söndürme, -    Arama, kurtarma ve tahliye ilkeleri, -    Acil toplanma bölgesi, -    Acil durumlarda yapılması gerekenler, -    Acil durum tahliye krokisinin okunması, -    Acil durumlarda engelli ve/veya hamile personele destek. Acil durum ekiplerinin eğitimleri ise çok daha detaylı şekilde yapılmalıdır. Yangın Söndürme Ekibi ve Arama, Kurtarma ve Yangın ekibi eğitimleri detaylı olarak hazırlanmakta ve ilgili çalışanlara verilmektedir.  İlkyardım Ekibi, sertifikalı ilkyardımcı belgesi gerektirmektedir. Bu konuda da işletmelerin doğru çözüm ortakları ile bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Acil durum gibi önemli bir konuda sadece teorik eğitim yeterli olmamaktadır. Tüm çalışanların böyle bir durumda ne yapacaklarını çok iyi öğrenmelerini sağlamak için tatbikat da yapılmalıdır. Bu tatbikatlar için gerçekçi senaryolar oluşturmak, uygulamak ve uygulamayı çok iyi takip etmek gerekmektedir. Uygulama esnasında aksayan yönler tespit edilmeli ve giderilmelidir. Bu kapsamda acil durum eğitiminin bir parçası olarak tatbikat da yapılmaktadır. Tatbikat esnasında rastlanan aksaklıkları gidermek için tamamen veya kısmen eğitim tekrarı yapmaktayız.

Devamı
İş Güvenliği Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütümü sırasında, iş sağlığı ve güvenliğinin vicdani boyutları yanında mevzuata, güncel teknolojilere ve uluslararası kalite standartlarının gerekliliklerine dikkat etmek gerekmektedir.  
İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanmalarının beklentiyi karşılaması, ilgili kişilerin tecrübeleri ile doğru orantılıdır. Selçuklu OSGB olarak, tecrübeli personelimiz ile işletmenizin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini titizlikle takip edip, işletme koşullarınızı göz önüne alarak, doğru şekilde yönlendirebiliriz. Mevcut mevzuat, işletmelere, özellikle iş güvenliği hizmetlerini, gerekli sertifikasyon işlemlerini tamamlamış personeli aracılığı ile yürütme hakkı vermektedir. 
İşletme içinde yapılan görevlendirmelerde, genelde İSG dışında da görevi olan personel kullanılmaktadır. Bu personellerin yeterince profesyonel olmaması, çoğu zaman asıl işin önemsenmesine bağlı bilerek veya bilmeyerek yaşanan ihmaller sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu tip işletmelerde, konunun profesyonellerinden alınacak danışmanlık desteği sayesinde sorunlar minimize edilebilmektedir.Şirket bünyesinde faaliyet gösteren kişiler ne yazık ki sıklıkla işletme körlüğü de yaşayabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği dışında başka hiçbir iş ile uğraşmayan profesyoneller ile işletme körlüğünün getirebileceği sorunları, işletmelere verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile ortadan kaldırabiliyoruz.Yeni faaliyete geçen veya yeni faaliyet alanı için yatırım yapan şirketlerde ise iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili doğru başlangıç yapılması önemlidir. Hatalı başlangıçlar yatırımın boşa gitmesine neden olabilir. Bu aşamada da sistemin baştan doğru kurgulanması konusunda işverenlerimizin yanındayız.

Devamı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yani TMGD hizmeti almak zorunda olan işletmeler, yasal olarak belirlenen bir sınıra göre değerlendirilirler. Bu sınır ise madde miktarı olarak belirlenmiştir ve yönetmeliğe göre tehlikeli madde taşıma süreci içinde ve de bir yıl içinde toplamda 50 tonu geçen miktarlarda tehlikeli madde işi içinde bulunan işletmeler olarak belirtilmiştir. Tehlikeli madde danışmanının görevleri; • Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde uluslararası kuralların ve sözleşmelerin uygulayıp, takibini yapmak • Tehlikeli maddelerin taşınmasında işletmeye ADR/RID çerçevesi içinde çözümler üretmek • Hizmet verilen işletmenin tehlikeli madde taşınmasına dair olan yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp elektronik ortamda idareye ibraz etmek Selçuklu OSGB olarak, güçlü TMGD  kadromuz ile sizlere hizmet vermeye hazırız.

Devamı
Mobil Sağlık Hizmetleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre her çalışana, işyerinin tehlike sınıfına göre değişen sürelerde periyodik sağlık kontrolü yapılmalıdır. Bu kapsamda işyeri tehlike sınıfları ve periyodik sağlık kontrol sıklığı aşağıdaki gibidir;                                
                                
                                
■  Çok tehlikeli işyerlerinde her yıl,                                
■  Tehlikeli işyerlerinde en geç üç yılda bir,                                
■  Az tehlikeli işyerlerinde beş yılda bir tekrarlanmalıdır.                                
                                
Bu süreler, işyerinin tamamında veya bir bölümünde, işyeri hekiminin gerekli görmesi durumunda kısaltılabilir.                                
                                
Periyodik sağlık kontrollerinde ihtiyaç duyulan tahlil ve tetkiklerin sabit bir sağlık kuruluşunda yaptırılması, personelin bu amaçla işletme dışına çıkması, işlemlerin ve sonuçların alınmasının uzun sürmesi nedenleriyle işgücü / imalat kaybına neden olmaktadır.                                
                            
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı / ruhsatlı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kayıtlı gezici sağlık aracımız ile, periyodik sağlık kontrolleri için gerekli tahlil ve tetkiklerinizi, işletmenize gelerek, uygun fiyatla gerçekleştiriyoruz. Bu sayede zaman ve üretim kayıplarını engellerken çalışanlarınızın da sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz.

Devamı
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oturması ve bu kültür gerekliliklerinin yerine getirilmesi önemli bir süreçtir. Bu süreç iyi yönetilmediği ve zamana bırakıldığında gayet sancılı ve uzun bir hale gelebilmektedir. Oysa iş sağlığı ve güvenliği süreçleri, belirli bir disiplin altında yönetildiğinde, kısa zamanda faydaları, hem işveren hem de çalışan adına görülmeye başlanmaktadır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği ile uygulamalar, ciddi firmalarda, hem yurt içi hem de uluslararası iş platformlarında “OLMAZSA OLMAZ” hale gelmiştir. Dolayısıyla her tip işletmede, işletme yapısına göre şekillendirilmiş, sonuç odaklı ve geliştirmeye açık bir iş sağlığı / güvenliği yönetim sisteminin bulunması kaçınılmazdır. OHSAS 18001 sistemi, yakın zamana kadar, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bu yönetim şekli ihtiyacını karşıladı. Ancak süreç içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle sistemin bir ISO standartı haline getirilmesi, şekil ve içerik olarak geliştirilmesi kaçınılmaz hale geldi. ISO 45001, bu ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan bir standart olarak kabul edildi. Uygulamada, daha önce OHSAS 18001’i etkin şekilde oluşturan ve uygulayan işletmelerin, ISO 45001 standardına kolayca uyum sağladıkları gözlenmektedir. ISO 45001 standardının OHSAS 18001’den farklılıkları genel olarak şu şekilde vurgulanabilir; -    OHSAS 18001 içinde ana başlık halinde bulunan bazı konular ISO 45001 içinde ayrı birer madde halinde detaylandırılmıştır. -    İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansı ISO 45001 içinde çok daha sık şekilde ölçülmekte ve çıkan sonuçlara göre daha sık iyileştirme yönünde değişikliğin yapılmasın öngörmektedir. -    ISO 45001 içinde, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim şeklini olumlu ve/veya olumsuz etkileyebilecek iç / dış faktörlerin sorgulanması ve gerekli önlemelerin zamanında alınması esastır. Bu konu ayrı bir risk anali şeklinde ele alınmaktadır. -    ISO 45001, OHSAS 18001’e göre, olay olmadan öngörüde bulunup önlem almaya (proaktif) odaklanmıştır. -    ISO 45001’de, şirket üst yönetiminin görevlendireceği sadece bir sorumlu ile gerekliliklerin yerine getirilmesini önü açılmış, şirket içinde sorumluluk ve yetki kargaşasının önüne geçilmiştir. -    ISO 45001 standardı, işletme ile iş yapan tüm taşeron (alt işveren), tedarikçi ve geçici yüklenicilerinin de iş sağlığı ve güvenliliği gerekliliklerini takip etmeyi gerekli kılarak işletmenin tüm taraflarıyla birlikte gelişimini sağlaması açısından çok daha etkilidir. -    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları, şirketin ana stratejilerinden birisi haline sokarak ciddiye alınmasını sağlamaktadır. -    İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurgulanmasında çalışanların rolünü arttırarak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarında uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik arttırılmaktadır. -    Dokümantasyon kavramı çok daha detaylı hale getirilmiş, kapsamı genişletilmiştir.

Devamı
HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA
{{Baslik}}
{{nace.NaceKodu}}
{{nace.Aciklama}}
{{nace.TehlikeSinifi}}
Tehlike Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Yeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli
Az Tehlikeli {{aztehlikeliisguvenligiuzmani}} dk {{aztehlikeliisyerihekimi}} dk {{aztehlikelidiger}} dk
Tehlikeli {{tehlikeliisguvenligiuzmani}} dk {{tehlikeliisyerihekimi}} dk {{tehlikelidiger}} dk
Çok Tehlikeli {{coktehlikeliisguvenligiuzmani}} dk {{coktehlikeliisyerihekimi}} dk {{coktehlikelidiger}} dk
İSG Katip