Kanun ve Yönetmelikler

Kanun ve Yönetmelikler

 

 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

 4857 İş Kanunu,

 

NACE Kodları

Yönetmelikler

 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 Biyolojik Etkenler Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 İşyerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

 Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

 Asbestle Çalışanlarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 İş Sağlığı Ve Kurulları Hakkında Yönetmelik

 İş Güvenliği Uzmanlığının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

 Alt İşverenlik Yönetmeliği

 Asansör Yönetmeliği

 Asgari Ücret Yönetmeliği

 Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim Ve Teftişi Hakkında Yönetmelik

 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakında Yönetmelik

 Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım

 

Yurtlarına Dair Yönetmelik

 Geçici veya belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 Gürültü Yönetmeliği

 Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

 Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 Haftalık İş Günlerinde Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

 İlkyardım Yönetmeliği

 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 

 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve

 

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 İş Kolları Yönetmeliği

 İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmelik

 Kanserojen Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında

 

Yönetmelik

 Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

 Kimyasal Maddeler Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 Konut Kapıcıları Yönetmeliği

 Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgii Yönetmelik

 Makina Emniyeti Yönetmeliği

 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

 Mesleki Yeterlilik Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği

 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Techizat Ve Koruyucu Sistemler İlgili Yönetmelik

 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar

 

Hakkında Yönetmelik

 Resmi Mühür Yönetmeliği

 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara

 

Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve

 

Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 Titreşim Yönetmeliği

 Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine

 

Dair Yönetmelik

 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında

 

Yönetmelik

 Yeraltı Ve Yüerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 Yıllık İzin Yönetmeliği

 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

 Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilcek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri İle İlgili Tebliğ

 İşveren Uygulama Tebliği

 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğ

 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

 Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ